close
چت روم

داستان عشق و تصادف ...

lιlı سایت تفریحی و سرگرمی خنده فان ιlιl

ads adsداستان

هوا سرد بود ، سوزناك و بيرحم

اما صورت محسن خيس عرق....عرق ترس عرق شرم

در ماشين رو باز کرد و پياده شد

پير مرد افتاده بود روي آسفالت کف جاده

محسن هنوز باورش نشده بود

که با صدوده کيلومتر سرعت زده به يه پيرمرد...

خيلي دستپاچه بود

قطره هاي باران هم خيسي صورت ناشي از عرقش رو دو چندان کرده بود

سراسيمه پيرمرد نيمه جان رو گذاشت تو ماشين و با نهايت اضطراب راه افتاد

- خدايا چرا اينطور شد؟چرا اينجوری شد؟چرا الان؟چرا تو اين موقعيت؟حالا که ميخوام برم... .

توي راه بيمارستان ، دو سه بار نزديک بود تصادف کنه....رسيد بيمارستان

پيرمرد نيمه جون رو برد بخش اورژانس . پيرمرد رو بردن سي سي يو

محسن با اون وضعيت روحيش تونست از موقعيتي که پيش اومد استفاده کنه

و از دست انتظامات بيمارستان فرار کنه

در حال فرار مدام با خودش ميگفت:نامرد کجا در ميري؟

زدي ، پاش واسا...تو مگه مرد نيستي؟

اما بعدش براي توجيه فرارش گفت:

- خوب من که از قصد نزدم،اصلا خودش پريد جلو ماشين

اين موقع شب پير مرد شصت هفتاد ساله وسط اتوبان چيکار ميکنه اصلا؟

تازه من رسوندمش بيمارستان

رسيد خونه.زنگ زد.همين كه داشت عرق صورتش رو پاك ميكرد ، مادر در رو باز كرد و گفت:

- سلام،چي شده؟

محسن لبخند تحميلي روي لباش جاري كرد و گفت:

- س¬.....سلام مادر،هيچي آسانسور خراب بود؛از پله ها اومدم.

- تو مگه كليد نداري محسن؟

- بي حواسيه ديگه مادر!

- از دست تو!

مادر درحاليكه بسمت آشپزخانه ميرفت گفت:

- پسرم يكم بيشتر به خودت برس،چيزي نمونده ها... .يه هفته ديگه موعد پروازت به انگليسه.

محسن صداي پدر راشنيد که ميگفت: تو هم کشتي ما رو با اين انگليس رفتن پسرت!

- چيه بده پسرم ميخواد فوق ليسانس بگيره ؟

محسن که انگار تازه متوجه خضور پدرش شده بود،گفت:

- اِ اِ اِ اِ اِ سلام بابا.....شما خونه ايد؟

- عليک . مي¬بيني كه هستم! يدفه ميذاشتي فردا سلام ميکردي!

- تو پدرتو نديدي محسن؟

- چرا چرا ديدم.....يعني نديدم.....يعني ديدما اما...

مادر در حاليکه ليوان آب را به طرف محسن ميگرفت گفت:

نگفتم تو پريشوني

تو هم اينقدر سر به سر پسرم نذار، نميبيني حالش خوب نيست؟

 

ـــــــــــــ

 

تا چشاشو بازکرد ، چشش به ساعت افتاد. نيم ساعت زود بيدار شده بود. پس هنوز وقت داره بخوابه

يهو ياد کابوسي افتاد که ديشب ديده در مورد تصادف و پير مرده و ...

- واي خداي من چقدر وحشتناک بود. واي واي يعني چي شده؟ آخه همچين بدم نبود حال پيرمرده

نه نه امکان نداره بميره.امکان نداره

حتما بابت تلقينات مادرم بود که پيشونم و... .

يک هفته گذشت اما چه يه هفته اي......همش با کابوس

روز پرواز محسن رسيد

محسن با همه توي خونه خداحافظي کرد و بهمه سفارش کرد که نرن بدرقش

هواپيما پرواز کرد.وقتي داشت از خاک ايران دور ميشد

فقط داشت به تصادف سه شنبه شب هفته پيش فکر ميکرد

 

ــــــــــــــ

 

سه سال گذشت

حالا محسن فوق ليسانس گرفته و برگشته

حالا ديگه کمتر و خيلي کمتر به تصادفه فکر ميکنه

دو هفته بعد از رسيدنش،يه کار با موقعيت و درآمد مناسب پيدا کرد و مشغول بکار شد

بعلت لياقت و درايتي که داشت ، خيلي زود پيشرفت کرد و چند بار ترفيع گرفت

محسن براي راستگويي و متانتي که داشت

بين کارمندا از اعتماد ويژه اي برخوردار بود و نزد همشون محترم

صبحها سر ساعت سر کارش حاضر ميشد و معمولا بيشتر از ساعات اداری کار ميکرد

صبح يکي از روزها ، متوجه سروصدايي که آقاي رئيس بپا کرده بود، شد

بر سر اينکه چرا خانوم نادري(مترجم شرکت که خانوم منظمي بود)تاخير داشتن

نزديکياي ظهر بود که خانوم نادري وارد اتاق محسن شد

- سلام آقاي مهرزاد.

- سلام خانوم نادري....خسته نباشيد.

- ممنون آقار مهرزاد شما هم خسته نباشين.

- مشکلي پيش اومده خانوم نادري؟چيزي شده؟(بعيد بود اين موقع روز، خانم نادري به اتاق

آقاي مهرزاد بيان)

محسن متوجه چشاي پف کرده و قرمز شده خانم نادري شد.

- آقاي مهرزاد کمکم کنيد...(با بغض).

- چه کمکي از دستم بر مياد؟

- آقاي مهرزاد نميدونم چيکار کنم.معتمدتر از شما هم سراغ ندارم.برادرام زندگيم رو سياه

کردن.من بدون اجازه اونا آب نميتونم بخورم.تلفونامو کنترل ميکنن ....

محسن بعد از پرسيدن چند سوال در مورد رفتار برادرهاي خانم نادري و طرز فکرشون

گفت:خانم نادري شما يکهفته کاراييکه من ميگم رو انجام بدن تا ببينيد چي ميشه

آدرس محل کار يا شماره تلفن برادرهاتون هم بهم بدين تا من باهاشون صحبت کنم.

بعد از يکهفته خانم نادري دوباره اومد پيش آقاي مهرزاد(محسن)

اين بار با صورت خندان و بظاهر شاد

- آقاي مهرزاد از شما ممنونم لطف کرديد

رفتار برادرام با من خيلي بهتر شده و من اين رو مديون شما هستم

- خواهش ميکنم خانم نادري ، کاري نکردم. وظيفم بود

من دوست دارم مشکل همکارام رو حل کنم.

خانم نادري با زيرکي تمام گفت:

آقاي مهرزاد ، اگر زين پس مشکلي داشتم ميتونم رو کمک شما حساب کنم؟!

- البته. خوشحال ميشم بتونم کمکي کرده باشم.

 

ــــــــــــــ

 

خانوم نادري بيشتر به محسن سر ميزد

رفته رفته فاصله بين ملاقاتها کمتر و مدتشون بيشتر ميشد

وقت و بيوقت خانم نادري و محسن با بهانه هاي مختلف کاري و غير کاري

تو اتاق همديگه بودن و باهم صحبت ميکردن

سه ماه به همين منوال گذشت

تا اينکه اين دو احساس کردن نسبت به همديگه احساس خاصي دارن

حالا ديگه همديگرو با اسم کوچيک صدا ميزدن

البته ملاقاتهاي داخل شرکت رسميتر بود

بالاخره محسن از سپيده خواستگاري کرد و بعد از چند ماه نامزدي

اين دو باهم ازدواج کردن

 

ــــــــــــــ

 

چند ماه از زندگي شيرين و توام با عشق و محبتشون ميگذشت

سپيده باردار شده بود و همه

منتظر تولد يه کوچولو بودن تا اينکه...

 

ــــــــــــــ

 

- محسن باز امشب تو رفتي تو فكر.....به چي فكر ميكني؟به من بگو.

- هيچي سپيده.....به چي فكر ميكنم؟

اگه فكر ميكني پاي هوويي درميونه! نه همچين چيزي نيست.

- من دارم باهات جدي صحبت ميكنم محسن

- منظورت چيه؟

- ببين محسن ، الان چند وقتيه كه تا صحبت از تصادف و اينجور چيزا ميشه ، تو ميري تو فكر

حتي اينم فهميدم كه اون شبا تو تا نصفه شب بيداري

به من بگو محسن.بگو چي شده

منو تو كه انقدر همديگرو دوست داريم و باهم صميمي هستيم كه ...

محسن يهو پريد ميون كلام سپيده و گفت:

- سپيده؛تو گفتي پدرت كي فوت كرد؟

- من داشتم حرف ميزدما! چند بار بهت گفتم،سه شنبه بيستو هفتمه مرداد ...

محسن ديگه چيزي نميشنيد

زل زده بود تو چشاي سپيده

دهنش قفل شده بود

بدنش يخ كرده بود...

محسن با خودش ميگفت:

- خداي من،چطور ممكنه؟آخه چطور ممكنه؟

مردي رو كه من زير گرفتم و رسوندمش به بيمارستان بميره و من ب دخترش ازدواج كنم؟

اين چه قسمتي بود براي من خداااااااااااا ؟

- چي شد محسن؟چيزيته؟

- س... س... سپيده م .... من... من ...من ميخوام...

- تو ميخواي چي؟ بگو محسن بگو.من دارم ديوونه ميشم.تو چت شده؟

محسن گريش گرفته بود و با همون حالت ادامه داد:

- سپيده اگه من

سپيده گفت:

- محسن گريه نكن كه منم گريم ميگيره ها... .

- سپيده اگه من يه گناهي كرده باشم و الان بهت بگم،تو ميبخشي منو؟

- تو؟ چه گناهي؟چه جور گناهيه كه من بايد ببخشمت؟

- مربوط به تو ميشه.

- واضحتر بگو بببينم چي ميگي.

- در مورد تو ، در مورد پدرت ، در مورد مرگش ، تصادف... .

- محسن تو از تصادف پدر من چي ميدوني؟از كجا ميدوني؟كي بهت گفته؟ محسن ... .

محسن متوجه چهره غضبناك سپيده شد

تعصب بيش از حد و افراطي سپيده دومورد پدرش

اين اين غضب رو به چهره اون داده بود

- سپيده؛اون شب،سه شنبه بيستو هفتم مرداد 79 اون كسي كه پدرت رو زير گرفت

من بودم .....

سپيده به جان تو كه عزيزتريني برام هيچ عمدي تو كار نبوده

من رسوندمش بيمارستان خيلي زود...

سپيده نگاه سنگيني به محسن انداخت و سكوت كرد

سكوتش چند دقيقه اي ادامه داشت

بيكباره فرياد بلندي كشيد و از جا برخاست

مانتوش رو پوشيد و زود رفت بيرون.

- سپيده... سپيده ... با توام سپيده ... كجا؟ واسا...

سپيده گريه كنان ميرفت...

محسن با خودش گفت:

- خوب طبيعيه

براش سنگين بوده

الان ميره خونه مادرشينا و آرومتر كه شد خودم ميرم دنبالش

 

ــــــــــــــ

 

صبح كه از خواب بلند شد دير شده بود

ديگه سپيده نبود بيدارش كنه و صبحانه رو باهم بخورن

با عجله لباساش رو پوشيد و بدون صبحانه راه افتاد

تا در رو باز كرد ، برادر سپيده رو ديد

- سلام آقا سهراب،حال شما؟اين موقع صبح اينجا...

محسن در حين احوالپرسي بود كه سهراب مشتي رو حواله صورتش كرد

- چي شده آقا سهراب... .

سهراب حرفش رو قطع كرد . گفت:

- خفه شو قاتل؟

- قاتل؟ قاتل كيه؟قاتل چيه؟

- قاتل چيه؟ يه قاتلي نشونت بدم...

خودم ميكشمت

باباي منو ميكشي و در ميري جوجه؟

سهراب محسن رو انداخت تو ماشينش و برد كلانتری

 

ــــــــــــــ

 

دو هفته بود تو زندان بود

چند باري كه با خونه مادر سپيده تماس گرفته بود

جز بد و بيراه از مادر و برادرهاي سپيده ، چيزي نشنيده بود

سپيده هم كه گوشي رو برنميداشت.

دلش براي سپيده خيلي تنگ شده بود اما از دستش دلخور بود

با خودش ميگفت: آخه سپيده من از تو انتظار نداشتم

خودت كه ميدوني من آزارم به مورچه هم نميرسه چه برسه به يه پيرمرد

چرا منو انداختي زندان

تو كه ميدوني من آبرو دارم...

اما بعدش با خودش گفت:

- خوب حق داره باباشه

من كه ميدونم سپيده اونقدر منو دوست داره

و اونقدر هم منطقي هست كه بفهمه قضيه رو

يك هفته هم گذشت و سپيده بهش سر نزد

- خداي من نكنه برادراش بلايي سرش بيارن....

ديگه طاقت نداشت

به يكي از دوستاش گفت كه بره با سپيده صحبت كنه.

روزاش شده بود شب........شباش روز

فقط دروديوار و نگاه ميكرد و گوشش به بلندگوی زندان.

- محسن مهرزاد ؛ ملاقاتي داری

 

انگار نفت به چراغش ريختن

از جاش پريد با خودش ميگفت كه حتما سپيدست.

اما جاي سپيده صورت گرفته ي سعيد رو ديد.

- سلام سعيد.....سپيده كو پس؟نيومد؟چي شد؟چي گفت؟...

 

- سلام محسن.محسن يه چيزي ميگم

فقط خودتو كنترل كن

سپيده پاش و كرده تو يه كفش كه الا و بلا طلاق

ميگه من با قاتل بابام نميتونم زندگي كنم... .

- اين امكان نداره سعيد.امكان نداره.مگه ميشه؟

اون عاشق منه من عاشق اونم اونوقت ...

- نه محسن.....حقيقته

كارات رو هم تا چند روز ديگه رديف ميكنم كه بياي بيرون

فقط يه ديه سنگيني بايد بدي...

نه ديه نه مهريه و نه هيچ چيز ديگه براي محسن مهم نبود

فقط سپيده بود

سپيده اما...

 

دوست گلم کارین در تاریخ 1394/10/23 و ساعت 21:53 دقیقه گفته :

ایششش

دوست گلم ـــــــــرآن ایلآمــــــــــ در تاریخ 1393/12/14 و ساعت 0:50 دقیقه گفته :

نوش جان
پاسخ : شکلک مرسی........


دوست گلم ـــــــــرآن ایلآمــــــــــ در تاریخ 1393/12/13 و ساعت 23:15 دقیقه گفته :

شکلکشکلک
پاسخ : شکلکنام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتیاللهم صل علی محمد و آل محمد

ترجمه و توسعه قالب توسط امیرحسین انجام شده است

All right Reserved by KhandeFUN.ir 2013